Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PIES.PL
(„Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.pies.pl („Serwis”).
  2. Administratorem Serwisu jest Mediacom Warszawa Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”)
  3. Z Administratorem Serwisu można skontaktować się poprzez email admin@pies.pl
  4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Serwisu (‘Użytkownik’)
  5. Serwis oferuje następujące usługi:
   1. możliwość zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie,
   2. możliwość komentowania wybranych treści dostępnych w Serwisie,
   3. możliwość zapisania się do newslettera Serwisu, zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem https://www.pies.pl/regulamin-newslettera/
   4. kontakt z Administratorem poprzez adres email admin@pies.pl,
  6. Szczegółowe zasady poszczególnych usług mogą być opisane w odrębnych regulaminach dostępnych w Serwisie. W razie sprzeczności niniejszego regulaminu oraz regulaminu szczegółowego, treść regulaminu szczegółowego ma znaczenie decydujące.
 2. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
  2. Administrator informuje, że będzie usuwał z Serwisu treści zamieszczone przez Użytkowników:
   1. wobec, których istnieje podejrzenie, że naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,
   2. zawierające treści reklamowe i informacyjne dotyczące produktów lub usług jakichkolwiek innych podmiotów niż partnerzy Serwisu,
   3. zawierające wulgaryzmy, treści niemoralne, treści obrażające uczucia religijne,
   4. treści mające charakter agitacji politycznej lub społecznej.
  3. Administrator ma również prawo do usuwania jakichkolwiek treści Użytkowników, które nie są merytorycznie związane z omawianym w Serwisie tematem lub które godzą w dobrą renomę Serwisu jak również treści, które utrudniają korzystanie z Serwisu przez pozostałych Użytkowników.
  4. Administrator ma prawo do usuwania treści bez obowiązku uprzedzenia Użytkownika lub uzasadniania Użytkownikowi swojej decyzji.
  5. Użytkownik w momencie publikacji własnych treści na stronach Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych treści, umożliwiające ich publikację oraz wykorzystanie przez Administratora i innych Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Z tytułu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną.
  6. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek treść została zamieszczona w Serwisie bezprawnie lub narusza postanowienia Regulaminu, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić swoje zastrzeżenia za pomocą adresu email admin@pies.pl. Administrator każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia – jeśli uzna roszczenia za zasadne lub uprawdopodobnione – bezzwłocznie usunie niedozwolone treści.
  7. Użytkownik, umieszczając treści na stronach Serwisu, upoważnia bezpłatnie pozostałych Użytkowników do korzystania z nich w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
  8. Użytkownik, umieszczając treść w Serwisie, upoważnia Administratora do jej bezpłatnego wykorzystywania w ramach Serwisu na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską i cyfrową) oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet. Uprawnienia Administratora obejmują również tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych oraz opracowań, jak również udzielanie dalszych licencji innym podmiotom w zakresie opisanym powyżej.
 3. TREŚCI ADMINISTRATORA I PARTNERÓW
  1. Prawa (w tym prawa autorskie) do Serwisu należą do Administratora. Prawa do poszczególnych elementów Serwisu mogą należeć również do partnerów Serwisu, którzy udostępnili Administratorowi materiały (np. zdjęcia, artykuły).
  2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do jego elementów jako utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Użytkownicy mogą korzystać Serwisu oraz jego elementów wyłącznie w celach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy obowiązującego prawa. Zabronione jest w szczególności:
   1. kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Serwisu lub jego elementów, dokonywane w szczególności w celach komercyjnych,
   2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
  3. Dozwolone jest zamieszczanie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do Serwisu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach Serwisu na stronach internetowych naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  4. Jakiekolwiek inne niż określone powyżej korzystanie z Serwisu lub jego elementów bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora jest zabronione, a naruszenie praw Administratora lub partnerów Serwisu będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa.
 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako” RODO”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Serwisie. Administrator może przetwarzać w szczególności – adres email oraz nazwę (nick, imię i nazwisko) podane przez Użytkownika podczas dodawania treści do Serwisu a także dane Użytkownika przekazane podczas kontaktu z Administratorem (w tym w ramach postępowania reklamacyjnego).
  3. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO) na świadczenie usługi drogą elektroniczną, a w przypadku korespondencji z Administratorem za pomocą podanych w Serwisie danych kontaktowych – uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na pytania i reklamacje Użytkowników (Artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO)
  4. Dane osobowe podane podczas zamieszczania treści przez Użytkownika pozostają w serwisie bezterminowo. Serwis może udostępniać możliwość usunięcia swoich treści wraz z danymi osobowymi. Jeżeli Serwis nie udostępnia takiej funkcjonalności, stosowne żądanie należy zgłosić na adres kontaktowy wskazany w pkt I Regulaminu. Usunięcie danych może nastąpić również w wyniku podjęcia przez Administratora decyzji o zamknięciu lub zmianie funkcjonalności Serwisu.
  5. Dane osobowe przekazane w ramach pytań lub reklamacji będą przetwarzane przez okres 90 dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie lub reklamację, chyba że z korespondencji z Użytkownikiem lub z przepisów prawa wynika innych termin usunięcia danych.
  6. Administrator może przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
  7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przed podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością korzystania z Serwisu lub z jego poszczególnych funkcjonalności.
  9. Użytkownik ma prawo do:
   • otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,
   • dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
   • żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
   • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
   • żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
  10. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: admin@pies.pl
  11. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa.
  12. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Serwis a także zasady przetwarzania danych w ramach newslettera zostały uregulowane w odrębnych regulaminach dostępnych na stronach Serwisu.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres admin@pies.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 7 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
  3. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie bez wskazywania przyczyny z poszanowaniem praw nabytych. Ewentualne zakończenie działalności Serwisu lub zmiana administratora Serwisu zostanie ogłoszona przez Administratora Serwisu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
  5. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Jeżeli będzie to możliwe, zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.