piątek, 19 stycznia 2018

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

XII. Postanowienia końcowe
§ 25
Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach
stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 26
1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej
Komisji Hodowlanej.
2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli
reproduktorów Zarząd Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej, kieruje sprawę do
rozpatrzenia przez Oddziałowy Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 12 pp 1
i § 15 pp 1.
§ 27
1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające
poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej
Komisji Hodowlanej.
2. Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. Pisma
odwoławcze składane są za pośrednictwem Oddziału.
3. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić badanie
DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.
4. Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie
ich o ewentualnych wadach szczeniąt.
5. Hodowcom zabrania się:
a) sprzedaży szczeniąt poprzez pośredników oraz osobom nabywającym je do dalszej odsprzedaży.
b) handlu szczeniętami w czasie imprez publicznych i w miejscach publicznych,
c) rozmnażania suk i używania reproduktorów do hodowli poza ewidencją Związku, a w szczególności
okresowego przerejestrowywania ich do innych organizacji kynologicznych, celem uzyskania poza-
regulaminowych miotów/potomstwa legalizowanych przez te organizacje.
§ 28
1. Po wykluczeniu członka ze Związku lub ustaniu jego członkostwa na podstawie § 18 pkt 5 Statutu,
psy/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być
przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału i zawiadamia o tym Zarząd
Główny oraz Zarządy pozostałych Oddziałów.
Wykluczenie ze Związku jednego ze współwłaścicieli psa/suki skutkuje skreśleniem psa/suki,
stanowiącego/stanowiącej współwłasność, z rejestru Związku bez możliwości przerejestrowania ich
na innych członków Związku.
2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego psy/suki nie mogą być
przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału
w wystawach, konkursach i pokazach; psy/suki stanowiące jego współwłasność podlegają tym samym
rygorom.
§ 29
1. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu Hodowlanego FCI
i odrębnych uchwał FCI.
2. Jednolity tekst Regulaminu Hodowli Psów Rasowych wchodzi w życie z dniem 1.01.2014 roku.
3. Unieważnia się Regulamin Hodowli Psów Rasowych z dnia 1.04.2006 roku.
*****
W regulaminie zostały uwzględnione zmiany zatwierdzone przez Plenum ZG ZKwP w dniu 30.07.2014,
17.09.2014 i 10.12.2014 roku.

Pages →  1 2 3 4 5

scroll to top