piątek, 19 stycznia 2018

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

VII. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora
§ 17
1. Właściciel reproduktora ma prawo:
a) odmowy udostępnienia psa do krycia, bez podania przyczyny,
b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.
2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,
b) udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych, zarejestrowanych w ZKwP lub innej
organizacji należącej bądź uznawanej przez FCI.
c) wykupić w swoim Oddziale Kartę Krycia (wzór zał. nr 2),
d) przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,
e) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA (wzór zał. nr 2), a jej
odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni,
f) umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrolę warunków utrzymania psa i jego
kondycji.
g) przestrzegać zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, używania do
krycia tych samych reproduktorów w innych organizacjach kynologicznych.
VIII. Inseminacja (sztuczne zapłodnienie)
Inseminowanie suk (sztuczne zapłodnienie) musi być przeprowadzane zgodnie z załącznikiem nr 13.
IX. Badanie profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy
mikrosatelitarnego DNA.
Badanie DNA musi być przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 14 i 14a.
X. Ekwiwalent za krycie
§ 18
Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić na piśmie
warunki rozliczenia należności za krycie.
XI. Dokumentacja hodowlana
§ 19
1. Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania są
podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest
suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć: potwierdzenie krycia
obowiązujące w danym kraju i kopię rodowodu reproduktora.
2. Metryki są drukami ścisłego zarachowania, karty krycia i karty miotu są drukami ewidencjono-
wanymi. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być
opatrzony numerem ewidencyjnym.
3. Przeglądów miotów dokonuje Komisja powołana przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji
Hodowlanej lub Kierownika Sekcji, zaleca się, aby w skład Komisji wchodził co najmniej jeden sędzia
kynologiczny lub asystent kynologiczny.
§ 20
1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym
z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.
2. Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez
właściciela psa za pośrednictwem biura Oddziału. Na życzenie Kierownika Sekcji właściciel jest
zobowiązany stawić się po odbiór rodowodu wraz z psem.
3. Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania
psa wyłącznie na terenie RP. Rodowody w wersji eksportowej są podstawą zarejestrowania psa
w kraju lub za granicą.
4. Dokumentację psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karta sztywna (wzór zał. nr 7)
oraz kopia rodowodu.
§ 21
Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną, będącą
członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzącą dokumentację uznawaną
przez FCI, musi być zarejestrowany w Biurze Oddziału, a następnie za pośrednictwem Biura Oddziału
przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi
Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za
pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Brak nostryfikacji rodowodu skutkuje
wykreśleniem psa/suki z rejestracji oddziałowej. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w doku-
mentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.
§ 22
1. Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.
2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy
określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie
kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” (wzór zał. nr 8).
Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej
specjalności.
4. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany
jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją).
5. Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.
6. Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW,
wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.
§ 23
Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odno-
towania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela.
§ 24
O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału
zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją
„duplikat”.

Pages →  1 2 3 4 5

scroll to top