piątek, 19 stycznia 2018

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

VI. Prawa i obowiązki hodowcy
§ 16
1. Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
b) dostępu do listy reproduktorów,
c) wyboru reproduktora,
d) w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach wystąpić do macierzystej Oddziałowej Komisji
Hodowlanej o wyrażenie zgody na krycie psem, który nie spełnia wymogów hodowlanych.
2. Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
utrzymywać tylko taką liczbę psów, którym jest w stanie zapewnić dobre warunki egzystencji.
b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
c) ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,
d) przed kryciem suki ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za
krycie,
e) po kryciu uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia(wzór zał.
nr 2)
f) przy kryciu za granicą właściciel suki jest obowiązany wykupić w swoim Oddziale Kartę Krycia
(wzór zał. nr 2) i uzyskać na niej potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia
obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.
g) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim
Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
h) poddać szczenięta znakowaniu (tatuowaniu lub czipowaniu). Hodowcy daje się możliwość wyboru
znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub
czipowany). Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane.
Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej
rasy; zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja.
Mikroczipy muszą spełniać normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785. Numery chipów
muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a następnie przekazywane do
Zarządu Głównego ZKwP do centralnej bazy chipów.
i) udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do
przeglądu, który powinien się odbyć między 6 a 12 tygodniem życia szczeniąt; odmowa udostępnienia
miotu/hodowli do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku
istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na
podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół
przeglądu miotu (wzór zał. nr 5) sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzy-
muje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś drugą kopię Oddział przesyła do
Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor; równocześnie Kierownik Sekcji dokonuje
w rodowodzie suki wpisu informującego o terminie urodzenia miotu
j) złożyć w Biurze Oddziału: odcinek karty krycia (wzór zał. nr 2), w przypadku krycia za granicą
dodatkowo: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora,
kartę miotu (wzór zał. nr 3) oraz potwierdzenie wykonania znakowania (wzór zał. nr 4); złożenie
wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
k) wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór zał. nr 6)
i książeczkami zdrowia (z adnotacją o szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom
zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy.
Szczenięta opuszczające teren kraju po 3 lipca 2011 roku muszą być obowiązkowo zaczipowane.
l) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie
z zawartą pisemną umową.
ł) przestrzegać zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, rozmnażania
tych samych psów w innych organizacjach kynologicznych.

Pages →  1 2 3 4 5

scroll to top