piątek, 19 stycznia 2018

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

V. Psy reproduktory
§ 13
1. Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „REPRODUK-
TOR”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia
hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych,
zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego
regulaminu:
a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi
Wstępnej (KW),
b) ukończył 15 miesięcy,
c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny
minimum doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
Pies użytkowy, posiadający certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej,
może być dopuszczony do hodowli z trzema ocenami co najmniej bardzo dobrymi od co najmniej
dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
d) pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi
hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo
przebywa w Polsce.
e) reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście
reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi
Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
2. Dopuszcza się do kryć psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, który uzyskał
w klasie młodzieży od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny minimum doskonałe w tym jedną na
wystawie międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej
„OKRES WARUNKOWY”, JAK W PKT. 1.
Dalsze używanie psa do kryć wymaga uzyskania ocen co najmniej doskonałych po ukończeniu
15 miesięcy, pkt 1.
§ 14
1. Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem
przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór zał. nr 7).
Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku
trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową
dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
§ 15
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień
hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się
właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18
Statutu Związku.
4. Unieważnia się uprawnienia hodowlane reproduktora oraz wykreśla się z rejestrów reproduktora,
który na dwóch wystawach przez dwóch różnych sędziów został zdyskwalifikowany za agresję
w stosunku do ludzi.
Postępowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresję określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych.

Pages →  1 2 3 4 5

scroll to top