czwartek, 21 lutego 2019

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH
I. Przepisy ogólne
§1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 28 pkt. 10 Statutu Związku
Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem.
§2
Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską.
§3
Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych
i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.
§4
Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez
siebie: Główną Komisję Hodowlaną, Oddziały Związku, Kluby Ras – komisje ZG i Kluby Ras.
§5
Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności. Warianty takiej sytuacji reguluje
załącznik numer 11 i 11a do niniejszego Regulaminu.
§6
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Głównego
(za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej) i Zarządów Oddziałów Związku (za pośrednictwem
Oddziałowych Komisji Hodowlanych).
II. Przydomki hodowlane
§7
1. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie
przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu
Oddziału na formularzu (wzór zał. nr 1).
Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za
pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków
w FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący
w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowany.
2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. SMOK z Kordegardy,
Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy
rejestrowaniu przydomka.
6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą
literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom
z kolejnych miotów.
§8
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu
przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie
może być zarejestrowany w FCI, lub został zarejestrowany w wyniku pomyłki.
2. Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie
przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie
zlikwidowany, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
3. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku.
Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka.
4. Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za
pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach
spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.
III. Kwalifikacje hodowlane
§9
Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organi-
zowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI. Wyniki te należy zapisać na Karcie Sztywnej
psa/suki, prowadzonej przez Oddziały ZKwP w wersji tradycyjnej lub elektronicznej zwanej dalej Kartą
Sztywną.
IV. Suki hodowlane
§ 10
1. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „SUKA
HODOWLANA”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji
Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka naby-
wa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżej
wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny
wymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego regulaminu:
a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi
Wstępnej (KW),
b) ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 2,
c) uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny
co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
Suka użytkowa, posiadająca certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie
użytkowej, może być dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej
dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
2. Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras np.
miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12), które w klasie młodzieży od minimum
dwóch sędziów uzyskały trzy oceny co najmniej bardzo dobre w tym jedną na wystawie
międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej „Rasa
wielkogłowa/Rasa miniaturowa”, jak w pkt. 1. Dalsze używanie suki do hodowli wymaga uzyskania
ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy, jak w pkt. 1 c.
§ 11
1. Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem
przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór – zał. nr 7).
Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku
trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową
dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
2. Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na
podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka,
o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
§ 12
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień
hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do
wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
3. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli
suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała
wartościowe potomstwo.
4. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18
Statutu Związku.
5. Unieważnia się uprawnienia hodowlane suki oraz wykreśla się z rejestrów sukę hodowlaną, która
na dwóch wystawach przez dwóch różnych sędziów została zdyskwalifikowana za agresję w stosunku
do ludzi.
Postępowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresję określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych.

Pages →  1 2 3 4 5

scroll to top