poniedziałek, 25 marca 2019

Błąd w sztuce lekarskiej

4 października 2018 06:05 Zostaw komentarz

YR3-1384689Błąd w sztuce lekarskiej

Wielu właścicieli psów ma lekarza weterynarii, któremu ufa i do którego przychodzi w razie kłopotów ze zdrowiem pupila. Zanim jednak znajdziemy tego jedynego, świetnego fachowca, możemy trafić do weterynarzy, którzy popełnią błędy w leczeniu naszych podopiecznych. Warto wówczas dochodzić swoich praw.

Lekarz weterynarii ponosi odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej wywołane działaniami własnymi, a w niektórych sytuacjach także działaniami innych osób, np. zatrudnianych przez niego techników weterynaryjnych.

Odpowiedzialność zawodowa

Jest ona normowana przepisami ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, a także pomocniczo rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii.
Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, tworzy się samorząd lekarzy weterynarii, którego jednostkami organizacyjnymi są Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne. Do zadań samorządu, określonych w art. 10 omawianej ustawy, należy m.in. sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu oraz ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii (nauka o powinnościach i obowiązkach wynikających z wykonywania danego zawodu) weterynaryjnej, a także dbałość o ich przestrzeganie.
Powyższe przepisy w sposób jednoznaczny wskazują nam adresata ewentualnej skargi na lekarza weterynarii, który w naszej ocenie dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej. W takim przypadku poszkodowany właściciel psa powinien skontaktować się z właściwym dla miejsca zdarzenia rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. To właśnie on będzie ewentualnym oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej. Rzecznicy działają przy okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych. Najlepiej znaleźć właściwą izbę i jej dane teleadresowe w sieci. Poza podjęciem kontaktu telefonicznego lub mailowego musimy skierować do izby oficjalną skargę. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające, o ile uzyska wiarygodną informację o przewinieniu z zakresu lekarsko-weterynaryjnej odpowiedzialności zawodowej. Jeśli taką informację potwierdzą dowody zgromadzone w sprawie, rzecznik stawia lekarzowi weterynarii zarzuty, sporządzając na tę okoliczność stosowne postanowienie.
Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii rozpatrują okręgowe sądy lekarsko-weterynaryjne. Od ich orzeczeń zainteresowani mogą się odwołać do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Odpowiedzialność przed tymi sądami ponoszą lekarze weterynarii postępujący sprzecznie z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej oraz naruszający przepisy o wykonywaniu zawodu weterynarza. W toku postępowania badane są wszystkie okoliczności sprawy, zarówno te przemawiające na korzyść, jak i na niekorzyść lekarza weterynarii. Pokrzywdzony ma prawo zgłaszać wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy. W przypadku uznania lekarza za winnego, stosownie do postanowień art. 46 ust. 1 omawianej ustawy, sąd lekarsko-weterynaryjny może orzekać następujące kary: upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od trzech miesięcy do trzech lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Warto też wspomnieć o przedawnieniu – nie można wszczynać postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.

Pages →  1 2

Błąd w sztuce lekarskiej Reviewed by on . Błąd w sztuce lekarskiej Wielu właścicieli psów ma lekarza weterynarii, któremu ufa i do którego przychodzi w razie kłopotów ze zdrowiem pupila. Zanim jednak zn Błąd w sztuce lekarskiej Wielu właścicieli psów ma lekarza weterynarii, któremu ufa i do którego przychodzi w razie kłopotów ze zdrowiem pupila. Zanim jednak zn Rating: 0

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby zostawić komentarz.

scroll to top